Wednesday, November 5, 2014

Henk VischDutch Sculptor, Henk Visch
 
Henk Visch
 
Henk Visch VIA Tim Van Laere Gallery, Belgium
 

Henk Visch

Henk Visch

Henk Visch

Henk Visch

Henk Visch

Henk Visch

Henk Visch

Henk Visch

Henk Visch

Henk Visch
A few works by Dutch sculptor, Henk Visch--born in 1950--

No comments:

Post a Comment