Wednesday, June 10, 2015

Tsai Shou-YuehTsai Shou-Yueh, Beautiful Afternoon via Mountain Art Foundation

Tsai Shou-Yueh, Day is as Beautiful as Night, 2006

Tsai Shou-Yueh, Behind the House, 2007

Tsai Shou-Yueh, Salute to Magritte no.2, 2007

Tsai Shou-Yueh, Talk with Night-Blooming Cereus, 2007

Tsai Shou-Yueh, In the Same Space-Time

Tsai Shou-yueh, Red Beans in a Bottle
Tsai Shou-Yueh, The Fish Playing with the Birds in the Sky, 2006
Works by Taiwan-based artist, Tsai Shou-Yueh (b. 1952)--via Mountain Art Foundation

No comments:

Post a Comment