Monday, December 21, 2015

Einar Jolin

 
Einar Jolin


Einar Jolin


Einar Jolin, Cat in Yard, 1922, via A Long Time Alone

Einar Jolin

Einar Jolin

Einar Jolin

Einar Jolin

Einar Jolin
Einar Jolin

Einar Jolin

Einar Jolin, Woman Sewing in a Green Garden

Einar Jolin

Einar Jolin
Works by Swedish painter Einar Jolin (1890 - 1976)--

No comments:

Post a Comment