Thursday, September 21, 2017

Celia Reisman

Celia Reisman, Red Door, Mission Hills, San Diego, 2016

Celia Reisman, Tuffa, Goldfinch St, San Diego, 2015

Celia Reisman, Bess's Roofs, 2015

Celia Reisman, Birdcage, 2014

Celia Reisman, Broadway Vista, 2014

Celia Reisman, Glendale, 2014

Celia Reisman, Golden Hill I, 2015

Celia Reisman, Lala Purple, 2014

Celia Reisman, Lawn Chairs, 2014


Celia Reisman, 2014
Celia Reisman, Olive Grove

Celia Reisman, 2012

Celia Reisman, Silver Lake, 2014


Celia Reisman, Arroyo Seco, New Mexico
Works by San Diego, California-based artist Celia Reisman, born in 1950--

No comments:

Post a Comment